SÄÄNNÖT

 

 PORIN SEUDUN ETELÄPOHJALAISET RY:N SÄÄNNÖT
(Hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 30.5.2006)


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Porin seudun eteläpohjalaiset ry., ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Etelä-Pohjanmaalta Satakuntaan siirtyneiden henkilöiden kesken, säilyttää ja kehittää heissä maakuntahenkeä, lähentää eteläpohjalaisia ja satakuntalaisia toisiinsa sekä tehdä Etelä-Pohjanmaata tutuksi Satakunnassa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu- ym. samantapaisia tilaisuuksia sekä harjoittamalla kurssi- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä asianomaisella luvalla varoja ja toimeenpanna arpajaisia.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi, ainais- ja kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, ja yhteisöjäseniksi oikeuskelpoiset yhteisöt. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenet maksavat kaksinkertaista varsinaisen jäsenen jäsenmaksua. Ainaisjäsenen jäsenmaksu on viisitoistakertainen (15) varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Yhteisöjäsenet maksavat nelinkertaista (4) varsinaisen jäsenen jäsenmaksua.

Vuosikokous voi erityisten ansioiden perusteella hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja, mutta vain yksi kerrallaan. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassa räikeästi hyviä tapoja tai vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa tai jättää muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi (2) valitut puheenjohtaja ja 6 - 10 muuta varsinaista hallituksen jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa avukseen erilliskysymyksiä varten tarvittavan määrän toimikuntia.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 

6 § TILIT

Yhdistyksen toiminta - ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis -huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja ainaisjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Kannatus-ja yhteisöjäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
 

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytä-
     kirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa         

3.  todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus

4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien
     lausunto

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
     vastuuvapauden myöntämisestä

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus  
     sekä talousarvio

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

9.  päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä heille
      varatilintarkastajat

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat ja omaisuus purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseolle purkautuvan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.